Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


Prodávajíci:

Monika Pelikánová, Protoč to

IČO: 03487954

Se sídlem: Sobíňov 259, 582 62

E-mail: pelican4carp@seznam.cz

Telefon: 775028990

Web: www.pelican4carp.cz

Kupující:
Smluvní partner

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení  

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží a je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka při první registraci zákazníka v internetovém obchodu.

2. Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené v internetovém obchodu jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění  

Místem plnění je webová stránka www.pelican4carp.cz a

kamenná prodejna prodávajícího.             Protoč to

                                                                         Brodská 128
                                                                         582 63 Ždírec nad Doubravou

                                                                    IČO: 03487954

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy  

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení  

Nabídkové ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

deji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta  

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci nejpozději do 3 pracovních dnů a to při vybraném zbůsobu doručení zásilky na dobírku nebo jako osobní odběr. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pr.dnů (případně do 7 pr. dnů), oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

7. Mimosoudní řešení sporů  

V případě, že dojde ke spotřebitelského sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné využít mimosoudní řešení spotřebiteslkých sporů. K řešením spotřebitelských sporů je v takovém případě příslušná
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

8. Odstoupení od kupní smlouvy  

Kupující má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zakoupeného Zboží dle § 1829 odst. 1 OZ. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je přiložen k Obchodním podmínkám.

Odstoupí-li od smlouvy Kupující, nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží zašle nebo osobně předá zakoupené Zboží zpět Prodávajícímu.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající mu do 14 dnů vrátí peněžní částku, kterou Kupující uhradil při nákupu Zboží, včetně nákladů na dodání Zboží. Peněžní částka bude vrácena bezhotovostním převodem na účet Kupujícího.

Veškeré náklady, které Kupujícímu vznikly v souvislosti s vrácením Zboží, hradí v plné výši Kupující.

Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení peněžní hodnoty zakoupeného Zboží v souvislosti s nesprávnou manipulací se Zbožím. 

9. Záruční podmínky  

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem 634/92Sb. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.

10. Reklamace  

Při uplatnění reklamace podá kupující zprávu prodávajícímu na e-mail adresu pelikan-trade@seznam.cz, po té vyplní reklamační list(viz součástí Záručních podmínek), který musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace a odešle ho na adresu kamenné prodejny uvedené ad.3. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

 

11. GDPR: ochrana osobních údajů nakupujícího    

Kupující tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze prodávajícího Pelikánová Monika, se sídlem v Sobíňov 259, 582 62, IČO: 03487954, který je zanesen v Živnostenském rejstříku, sp.zn.: SZ-MCH-2456/2017/OBŽÚ/JE veden u Živnostenského úřadu Chotěboř (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, a příjmení
                                                   adresa,
                                                  tel. a e-mail
                                                  


Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji já kupující jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. 

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: pelika-trade@seznam.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Sobíňov 259, 582 62. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

 • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;

 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;

 • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;

 • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;

 • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů. 


Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:

 • na adrese: Sobíňov 259, 582 62

 • e-mail: pelican4carp@seznam.cz

 • telefon: 775028990
   

12. Závěrečná ustanovení  

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetovém obchodu, nebude-li v konkrétním případu prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Účinnost dne 5.6. 2018

VZOR FORMULÁŘE K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

........................................................................................................................................


Datum objednání zboží: 
........................................................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele:

........................................................................................................................................

Adresa kupujícího spotřebitele:

........................................................................................................................................

Číslo objednávky: 

........................................................................................................................................
      
Číslo prodejního dokladu: 

........................................................................................................................................

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

........................................................................................................................................

Datum: .........................................................


Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit.Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Povolit Vše
Nastavení
Nepovolovat cookies